رو د صب س گ شک

رو د صب س گ شک

<?php the_title(); ?>

تس܀زݠس ن܀ݠܚتس܀ یݯب ،܁م رݠشک

لمܖت دݠدܖ ی܀رݠ܁م ن܁݆݃܀ ن܁نز رب نݠگ܁نݠگ ݠ ر܀د ݝنم܀د تنݠشܚ :تس܀ دݠܒݠم ܽیسݠ ر܁یسب ترݠصب ܐ܁یتܖ܀( ݠ ر܁تشک ،یݓیم܁݆ ی܁ݞ ݝܒنکش ،ندب ی܁ضܾ܀ ܽط݊ ،ترݠص رب ܂܀زیت ندیش܁پ ،یسنܒ ت܀زݠ܁ܒت در܀د ر܀ر݊ یرشب

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

م ش ش لص ف chap.sch.ir

ا رو شک تسشاع! ز یز ر نز یم ز س د ک تمد ناهز ب گز ه ز هب هک یز یم ز س داد ت زور ز ه هب د تسگ شز اد و ملع درو چ ز زا و یدعس ،یولوم ار یسود ز دا ز

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

) تتتسم م تتتس ن( ا تتت ا شم تتتشم شم تتتشم تتتس ر ف ا

تش پ س تس ه یتش گ متن ب بهذم یاهگ ج ز ما هک م ک م تبار ا ما ن ا هنایم اخ یاتههتفل م ر ا تتلم ک مش من ب ه س ت هک اهم حت .مش ا ا ی ناب گ ب . یاه شک ( هذ یع اصت ا ا ش ک شی صب رامن ک ا ع هب آ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رفس کیزا رظن عابطنا ۱۹۳۱ ول ۸۲ کلاس یلع :هتشون

ا ب رو شک ار ه ب رز ز راو مر یا نهن ر ب بش یرایس ز ج عاس نچ ی ا ر ار حا گ س ا ب یلاا ب ا زر ه س ا عب ناوتی زا و ش م گ ی ک گ سرگا ا ع ناوخرت س نآ ب یقعا ه ب یرگ ار ق نلب ازآ ه ب ی عمز هت س رو صب

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ناریا رد ودرگ لوصحم یزاجم بآ تراجت و بآ یاپدر یازجا یناکم

ب ر س ر ب گ نج زا یریگو لج یتح و یسایس یایاارغج اا یقم رد یزا جم ب زارداص و زادراو درو رب ]2[ دشاب زا آ نیهب ۀدافتسا یارب )یناتسات یروشکنورد و یللملانیب آ ق نم ر ه ری سناتپ اا سا ر ب رو شک اخ و ب عبانم

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ںی م ی نب یک تی دہمۓوعد سوریک ت/ی ملاسا

ِرو " سِلحم ۔ے ہ/ی گ /ن د ے و س ےک "تی لاو ن ۓل ےکری ' پ لی لد ید/ی نب یک تی دہم ۓوعد و ٰ لصلا ہت لع دوعومءِیدہم /ی م/ما تر ے ہ/ن /مر ض ف د/س را ے-: نملاسلا و ۃ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

راچد هعماج ایآ !سلاپاند اب یکاخ هداج ریسم رد سلجمتیساسح

Sep 22, 2020· اهنت سپ د ش عقاو لوبقم ناهج رد یملا سا زا نخ س نارهت رد هناخترازو شو گ خیب م ق رد یاهشرازگ مه رو شک رانک و هشوگ زا و دنت سه

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

Democracy and Pluralism shughnan

ݨک یݡاداݡ ، 7591 ݛاس ݨب ددرگݲݡ رب ݫا ترݲصب ݫ ݣاخ اݕآ ݹاݫ ترܾح ݨب ݤݡ یگتسبݝد رݬوݡا ݟاو ݥا روݡا رد ار اوسݲݞک شݲشک ݨک ݨݥݬگݥآ رݱݬسݲ݉ ربارب رد گݥا یگݪ݊ زا تراب݉ ݨک ،گݥرݲگݲݡ ݧدݬوب ݧدرتوسه روݱا

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ںی م ی نب یک تی دہمۓوعد سوریک ت/ی ملاسا

ِرو " سِلحم ۔ے ہ/ی گ /ن د ے و س ےک "تی لاو ن ۓل ےکری ' پ لی لد ید/ی نب یک تی دہم ۓوعد و ٰ لصلا ہت لع دوعومءِیدہم /ی م/ما تر ے ہ/ن /مر ض ف د/س را ے-: نملاسلا و ۃ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

رفس کیزا رظن عابطنا ۱۹۳۱ ول ۸۲ کلاس یلع :هتشون

ا ب رو شک ار ه ب رز ز راو مر یا نهن ر ب بش یرایس ز ج عاس نچ ی ا ر ار حا گ س ا ب یلاا ب ا زر ه س ا عب ناوتی زا و ش م گ ی ک گ سرگا ا ع ناوخرت س نآ ب یقعا ه ب یرگ ار ق نلب ازآ ه ب ی عمز هت س رو صب

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ناریا رد ودرگ لوصحم یزاجم بآ تراجت و بآ یاپدر یازجا یناکم

ب ر س ر ب گ نج زا یریگو لج یتح و یسایس یایاارغج اا یقم رد یزا جم ب زارداص و زادراو درو رب ]2[ دشاب زا آ نیهب ۀدافتسا یارب )یناتسات یروشکنورد و یللملانیب آ ق نم ر ه ری سناتپ اا سا ر ب رو شک اخ و ب عبانم

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

راچد هعماج ایآ !سلاپاند اب یکاخ هداج ریسم رد سلجمتیساسح

Sep 22, 2020· اهنت سپ د ش عقاو لوبقم ناهج رد یملا سا زا نخ س نارهت رد هناخترازو شو گ خیب م ق رد یاهشرازگ مه رو شک رانک و هشوگ زا و دنت سه

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

1404 ات یتعنص هعسوت دربهار دنس رد کیژتارتسا تعنص تفه باختنا

د شر گ نهآ ناو تیم ،اهلااک ن یا د یلوت ر ب ز کرمت و لااب هدوز فا شزرا ا ب ع یانص ییا سانش ا ب .تسا هت شاد د شر ،ییاهن تلاوصحم سن ،وردو خ ،ک ینورتکلا و قر ب ع یانص رد هدرت سگ یراذ گهیامر س ،اهرو شک ن

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

‌همدقم ‌اهفير‌عت‌.0‌ة{ام

‌رو ک‌یليصحت‌دعتسم‌نايوجنا ‌یگنهرف‌و‌یملع‌یاهتيلاعف‌زا‌ینابيتپ‌‌ةمانهويش‌ .ددگیم هبساحم ،د شیم نييعت تا اسه نيآ نواعم ی س ا هک ر شک یاهه سؤم-هتشر یاستا یه .د شیم هتف گ.د شیم هداد

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

: سسذه یذسا لاضغ

ىٍسد سد سَك يیا شیَلت ،ذٌکی م سبکؿآ صبتوه یا ًَِگ ِث اس ىآ سًَ ِک ذٌتؼّ یبّ یلٍا گسضث یبّ تسَك بّ م شّ بی بّ ًِاَتػا ،بّ ُ شک،بّ ِلیػٍ ِث دَؿ یه نّاشف بضف • ُصبػ •

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

اه‌هاگشناد‌اب‌دادرارق‌داقعنا‌رد‌وردیمیا‌موس‌هبتر

یارب نادرگر س یاههیامرس ند ش ریزارس ،روشک رد لیزنت خرن ربارب رد مدر م ییاراد و عبانم ظ فح یهجوتلباق نازیم هک یروطهب ؛ت سا هدوب رو شک.دش ماجنا ماجس هناما س رد مانتبث و یداصتقا دک

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

یلم یادنجآ سنارفنک ناتسناغفا مدرم هب یلم ناوخارف

و هد ش هجاوم دو کر هب ی صوصخ روتک س دنچره .ددر گ فقوتم یراذگهیامر س دنور رو شک رد رلاد اهدرایلیم ریخا ۀهد ک ی رد لک شم زا ی هرگ ا ما ،د یدرگ ریزار س

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

) تتتسم م تتتس ن( ا تتت ا شم تتتشم شم تتتشم تتتس ر ف ا

تش پ س تس ه یتش گ متن ب بهذم یاهگ ج ز ما هک م ک م تبار ا ما ن ا هنایم اخ یاتههتفل م ر ا تتلم ک مش من ب ه س ت هک اهم حت .مش ا ا ی ناب گ ب . یاه شک ( هذ یع اصت ا ا ش ک شی صب رامن ک ا ع هب آ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

زانلگ د رک یم ه اگن ورام واکجنک

ن وا هب ن د ی اعقاو تشاد تسود د وب شلد هت زا گ متفگ ی ما هب نم مدرم شباو دوز تس j زا ما هچب دش هک بش سپ ت س ی ن ن ار یا ارفا هچب هگم م ین ومب ا جن ی ا د یاب ارچ ه jآ منارگن نم:زا نلگ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

هاگشیامن ناتسناغفا رد ناریا تارباخم و قرب ،بآ یصصخت

رد اهپآترات سا هب کمک یارب دحتم و گ نهامه ۷۰۰ رضاح نارواد فرط زا باترپ یوک س دادیور رد:دوزفا یو .د شماجنا یراذگهیامر س ناموت نویلیم رو شک تارداص هع سوت لماع یراجت یاههاگ شیامن

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

و ت یلا عف شراز گ

و ت یلا عف شراز گ دو س د نور .4 زا ههد كی تدم رد هک يمان .تسا رو شک گنیزیل تعنص رد رازاب نلااعف يمامت يارب ان شآ يمان »نایناریا گنیزیل«

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ںی م ی نب یک تی دہمۓوعد سوریک ت/ی ملاسا

تی لاو رِو " ن ۔ے ہ/ی گ/ن د ے و س ےک " ن ۓل ےکر ی پ لی لدید/ی نب یک تی دہم ۓوعد و ٰ لصلا ہت لع دوعومءِیدہم /ی م/ما تر ے ہ/ن /مر ض ف د/س را ے-: نملاسلا و ۃ

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

: سسذه یذسا لاضغ

ىٍسد سد سَك يیا شیَلت ،ذٌکی م سبکؿآ صبتوه یا ًَِگ ِث اس ىآ سًَ ِک ذٌتؼّ یبّ یلٍا گسضث یبّ تسَك بّ م شّ بی بّ ًِاَتػا ،بّ ُ شک،بّ ِلیػٍ ِث دَؿ یه نّاشف بضف • ُصبػ •

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

و ت یلا عف شراز گ

و ت یلا عف شراز گ دو س د نور .4 زا ههد كی تدم رد هک يمان .تسا رو شک گنیزیل تعنص رد رازاب نلااعف يمامت يارب ان شآ يمان »نایناریا گنیزیل«

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

‌همدقم ‌اهفير‌عت‌.0‌ة{ام

‌رو ک‌یليصحت‌دعتسم‌نايوجنا ‌یگنهرف‌و‌یملع‌یاهتيلاعف‌زا‌ینابيتپ‌‌ةمانهويش‌ .ددگیم هبساحم ،د شیم نييعت تا اسه نيآ نواعم ی س ا هک ر شک یاهه سؤم-هتشر یاستا یه .د شیم هتف گ.د شیم هداد

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

يیایمیشنیمز و يتخانشيناک تاعلاطم يبونج ناسارخ ،سودرف

و ه يکرت ،سر بق ،ا يلاتيا ،نا نوي ،ر يازجلا ياشرو شک رد شگن س ،ي پردي پ رو ط ه ب ،ر تناو ج دراد د ننامهر گ ت

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

لیلحت یارب یتصرف ؛20 هورگ نارس تسشن نیچ یللملانیب تیعقوم شیامن

رو شک هدزون -20 هور گ ناربهر نا بزیم عامجا« هب هچنآ .دندرک قفاوت ماعا تدمزارد یلک تسایس کی ر س هورگ یاضعا هیلک زا ،د ش فورعم »وژگناه

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

1404 ات یتعنص هعسوت دربهار دنس رد کیژتارتسا تعنص تفه باختنا

د شر گ نهآ ناو تیم ،اهلااک ن یا د یلوت ر ب ز کرمت و لااب هدوز فا شزرا ا ب ع یانص ییا سانش ا ب .تسا هت شاد د شر ،ییاهن تلاوصحم سن ،وردو خ ،ک ینورتکلا و قر ب ع یانص رد هدرت سگ یراذ گهیامر س ،اهرو شک ن

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

یلم یادنجآ سنارفنک ناتسناغفا مدرم هب یلم ناوخارف

و هد ش هجاوم دو کر هب ی صوصخ روتک س دنچره .ددر گ فقوتم یراذگهیامر س دنور رو شک رد رلاد اهدرایلیم ریخا ۀهد ک ی رد لک شم زا ی هرگ ا ما ،د یدرگ ریزار س

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

اه‌هاگشناد‌اب‌دادرارق‌داقعنا‌رد‌وردیمیا‌موس‌هبتر

یارب نادرگر س یاههیامرس ند ش ریزارس ،روشک رد لیزنت خرن ربارب رد مدر م ییاراد و عبانم ظ فح یهجوتلباق نازیم هک یروطهب ؛ت سا هدوب رو شک.دش ماجنا ماجس هناما س رد مانتبث و یداصتقا دک

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

زݠس ن܀ݠܚتس܀یدرد arianafghanistan.de

ݜدݠبر رد܁م شݠ݂آ ز܀ ݝکی܀ ݝݒ܁س تشݞ رتܚد ݠ دی܁من یم ܽط݊ ܀ر یݠ ینیب ݠ شݠگ ܁ی ݠ دن܁سریم شݠر݇ب ܀ر یݠ ً܁݆܁صن܀ ݝک تسین܀ر܁کتی܁نܒ ݠܾ݇ ن܁مݞ ঑ܒیتن ݝمݞ ݠ ݝمݞ ،ددرگیم ݝݒد܁بم ی܀ یر܁کش گس ܁ب ت܀زݠ܁ܒت ز܀ دܿب ݠ ݜدش

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

د ی شه ا ب ی نج ر ت ک دا ل م ر کا ک ر بب ن ا و ر د شا ن ی

س ا لب ن د ی ش پو با ن ا ر ی وز ا ت وح ن ا n ر پا ن m ی وک ، ت ل دو ن ا د من ر کا ، د ر بگی را ی ت ل دو ی م رس س ا لب ی جا ی ی ا ت س رو ک ت خش ی د ی ل تق ی ی ا ت س رو ی ن م ه بر س ا لب ن ای ز نی ن و د ی وا .

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

موس لص ف chap.sch.ir

32 مجنپ سرد گ ف و ب ی چردلب یهن لا هب اه ب ش و د نت ن ریم ارحص هب ادن ن لا ب ند هب اه ور .دنن درک یم یگ دن یرانرنت شک در دو ن یاههب و ب اب نی چردلب ود

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

ری ریس ر ر ریبدرس رر ی ناروآون

رو شک حط س رد ماجنا ر س ،اه دیابن و اه اب هک ت سا نآ راظتنا و د یدرگ ی تایلمع ی شخب رثا و یدمآراک ،ماظن ن یا یارجا یورین زا معا ا ه نامزا س داعبا یمامت رد

[خذ المزيد]
<?php the_title(); ?>

d Æ] ]©Â »tÌm e ل 1

و دهده ،نامیل س غرم .ت سا اهنآ کول س .دوشیم یکی و دنکیم یربارب قوشعم اب ریپ و دشرم نیا یهاگ دشاب تیانع نیع ،د ن ک ه چر ه ا م ریپ دناهرب ملهج ز ه ک م نا غ م ر ی پ ةد ن ب

[خذ المزيد]
أعط بعض الأخبار لك

© Copyright - LWمحطم